ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

на 2017-2018 н.р.

І. Аналіз

методичної роботи ЗОШ І-ІІ ступенів №21 за 2016 – 2017 н.р.,

основні завдання та напрямки діяльності на 2017-2018 н. р.

У 2016/2017 н. р. методичну роботу з педагогічними кадрами було націлено на реалізацію методичної теми школи «Методичний супровід педагогічних працівників щодо використання інноваційних педагогічних технологій для формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів».

Розв'язання проблем потребує створення умов, за яких кожен керівник, учитель могли б найбільш повно розкрити свої здібності, талант, розвивати ініціативу та здійснювати творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження нового.

Наш навчальний заклад здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує початкову, базову загальну середню освіту, повну загальну середню освіту учнів.

У своїйдіяльностінавчальний заклад керується нормативно-правовими документами з питаньорганізаціїнавчально-виховногопроцесу:

КонституцієюУкраїни.

Законом України «Про освіту»

Законом України «Про загальнусереднюосвіту».

Законом України «Про охоронудитинства» та іншими нормативно-правовими документами.

З метою цілеспрямованоїроботи та з метою забезпеченняколективногоуправління методичною роботоюбуло створено методичну раду, до складу якоїувійшли директор школи, заступник директора, керівники ШМО, вчителі.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності під час кожного методичного об'єднання, тижня курсанта протягом року було організовано взаємовідвідування уроків та проведення предметних тижнів.( за окремим планом)

Модель науково – методичної роботи в ЗОШ № 21 обрано на підставі нормативно – законодавчих документів та врахування особливостей педколективу школи:

/Files/photogallery/2018-02-12_23-24-51.png

У 2016 - 2017 н.р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада,міжокружні методичні об’єднання учителів - предметників та класних керівників, інструктивно-методичні наради, самоосвіта тощо. Традиційно працювала «Школа молодого вчителя» та «Школа майбутнього першокласника».

Методична робота в ЗОШ здійснювалась за напрямками:

- здійснення заходів із поглиблення психолого-педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних документів, нормативних та інструктивно-методичних матеріалів МОН України;

- поглиблення науково-теоретичної підготовки з предметів і методики викладання, діагностика труднощів учителів;

- удосконалення педагогічної майстерності;

- вивчення, узагальнення, упровадження кращого ППД;

- здійснення моніторингу результативності участі учнів в олімпіадах та конкурсах різних рівнів; учителів у фахових конкурсах;

- участь в атестації педагогічних працівників.

На засіданнях методичних об’єднань вивчався:

· зміст програм, їх методичний супровід;

· розроблено методичні рекомендації, конспекти першого тематичного уроку;

· опрацьовано науково та методичну літературу з питань упровадження нового Держстандарту;

· заслухано інформацію про участь учнів та вчителів в олімпіадах, конкурсах.

В 2016-2017 навчальному році були проведені методичні заходи: тиждень відкритих уроків учителів, що проходили курсову перепідготовку, демонстрація майстер-класів, презентація досвіду роботи вчителів, що атестувалися.

Протягом навчального року педагогічний колектив працював над реалізацією регіональної програми «Залучення педпрацівників до науково-дослідницької діяльності». Взяв участь у реалізації та забезпечив методичний супровід проектів «Робота з молодими спеціалістами», «Школа майбутнього першокласника».

З метою висвітлення педагогічного досвіду та підвищення професійної майстерності, педагоги школи відправили на «Методичний портал» уроки, презентації, проекти: «Використання методики ейдотехніки » (Ткаченко Ю.І.) , свято «Зима іде-свята веде» (Дрозд Н.В.) , «Свято української вишиванки» (Савіна В.В. і Парімонова Т.Г.), Чернишенко Р.І. , Парімонова Т.Г., Ткаченко Ю.І. брали участь у тренінгах, науково – практичних конференціях на різні теми. Дрозд Н.В. стала лауреатомдругого Всеукраїнського Інтернет - конкурсу «Учитель року – 2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок».

Всю роботу з педагогічними кадрами у 2016/2017 н.р. було спрямовано на підвищення професійного та методичного рівнів кожного педагога, про що свідчить успішне проходження курсів підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності.

Згідно з планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи на 2016 рік та з метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів учителів протягом 2016-2017навч.року курси підвищення кваліфікації на базі Донецького ІППО пройшли вчитель російської мови Волкова Н.П. та вчитель фізичної культури Лисенко І.В.Таким чином, план курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників школи виконано на 100%.

Наприкінці минулого навчального року курси підвищення кваліфікації пройшла згідно перспективного плану вчитель початкових класів Мороз Н.М., яка буде працювати класоводом 1 класу у 2018-2019 навч. році за програмою «Нова українська школа» , а також знаходяться на дистанційному етапі заступник з НВР Савіна В.В. та вчитель укранської та російської мов Чернишенко Р.І. Вони охоплені методичною роботою в міжкурсовий період:

ü участь у декаді курсанта ;

ü виступ на методоб’єднанні, на педагогічних радах;

ü участь в семінарах;

ü участь в методичних виставках тощо.

У 2017/2018 н. р. адміністрації школи та керівникам ШМО необхідно звернути увагу на впровадження нових педагогічних технологій під час організації навчання та нетрадиційних форм проведення уроків, використання проектної технології та тестових завдань.

Також активізувати роботу ШМО у напрямі посилення науково-дослідницької роботи, урахувати в планах вивчення ефективного педагогічного досвіду та підготовку випускників 9 класу до складання ДПА.

Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів. Атестація педагогічних працівників дає змогу виявити їх професійну підготовку та фаховий рівень, відповідність посаді. Робота школи з атестації проводиться на основі « Типового положення про атестацію педагогічних працівників України» згідно з перспективним планом – графіком на навчальний рік.

За результатами атестації 2016 року підтвердила 2 кваліфікаційну категорію вчитель російської мови Волкова Н.П., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії» вчителю фізичної культури Лисенко І.В.

Протягом року вчителі, які атестувалися у 2016 – 2017 н. р., провели відкриті уроки на тему « Міфи про Геракла» (вчитель російської мови Волкова Н.П.), «Чарівний світ футболу» (вчитель фізичної культури Лисенко І.В.), підготували презентації з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях МО, педагогічній раді та методичних заходах. Члени атестаційної комісії зробили узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що пройшов атестацію, склали протоколи оцінювання системи й досвіду роботи.

Результатом методичної роботи є підвищення активності вчителів у різноманітних конкурсах, тренінгах, конференціях:

1. Вчитель початкових класів Харківська Л.М. стала переможцем Обласної веб – вітрини « Інновації у роботі з першокласниками».

2. Вчитель української мови та літератури Чернишенко Р.І. стала учасником Обласної науково – практичної конференції « Освітня домінанта…»

3. Вчителі української мови та літератури Чернишенко Р.І. та Савіна В.В. стали учасниками Обласної веб – вітрини « Інтеграція українознавчого компонента в роботу вчителя – словесника»

4. Бібліотекар школи Авраменко І.А. стала переможцем міського та лауреатом обласногоконкурсу «Шкільна бібліотека -2017»

5. Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Савіна В.В. стала учасником обласної віртуальної виставки « Феєрія знахідок»

Протягом навчального року створювались організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності, проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду - основні завдання науково – методичної роботи в школі.

З метою формування фахової майстерності організовано Школу молодого вчителя для вчителя музичного мистецтва Суботи К.В., що працює на даній посаді другий рік. Метою школи є адаптація вчителя, надання допомоги у розв’язанні першочергових проблем щодо методики викладання , планування своєї практичної діяльності , організації роботи з шкільною документацією, сприяння професійному становленню молодого педагога, формування потреби у безперервному навчанні.

Сприяти самовдосконаленню кожного окремого педагога мають індивідуальні форми роботи. Сутність цієї форми роботи полягає у самостійній роботі педагога над підвищенням теоретичного рівня своїх знань, самовдосконалення педагогічної майстерності. вибір індивідуальних форм роботи залежить від рівня освіти, професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей. В школі використовуються такі форми роботи:

ü методичні консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки та методики викладання;

ü стажування упродовж першого року роботи для набуття практичних умінь та навичок педагогічної діяльності;

ü наставництво – отримання допомоги в плануванні навчальної роботи та розроблення планів та ін.;

ü самоосвіта, що здійснюється за індивідуальним планом з урахуванням професійних потреб.

Основні напрямки методичної діяльності школи

ü вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базою та повною вищою педагогічною освітою ;

ü навчально-методичне консультування педагогів ;

ü створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогів ;

ü керівництвороботоюпредметнихметодичнихоб'єднань ,координаціяїхдіяльності ;

ü експертнаоцінкаякості та результативностінавчально-виховногопроцесу, стану викладанняпредметів і навчальнихкурсів тавиробленнярекомендаційщодоприведенняїх у відповідністьщодо чинного законодавства ;

ü проведеннясистемиметодичнихзаходів ,спрямованих на розвитоктворчихможливостейпедагогів , виявлення перспективного педагогічногодосвіду та йоговивчення , узагальнення та поширення

ü психолого-педагогічне та науково-методичнезабезпеченнянавчання та вихованнядітей з особливимипотребами ;

ü забезпечення методично-психологічногосупроводуформування здорового способу життяучня та розвиткуфізично ,психологічно , соціально і морально здоровоїособистості;

ü Створенняумов для збереження,систематичного поповнення та ефективноговикористанняпедагогічнимипрацівниками фонду методичноїлітератури ;

ü керівництво та організація методичної роботи щодо набуття педагогічної майстерності молодих учителів .

Основнізавдання та змістметодичноїроботи в школі.

- дотримання умов забезпеченняпсихофізичногоздоров'яучнів , стану викладанняпредметів і навчальнихкурсів , підготовкарекомендаційщодоприведенняїх у відповідність з державними стандартами освіти ;

-створенняорганізаційних умов для безперервноговдосконаленняфаховоїосвіти і кваліфікаціїпедагогічнихпрацівників ,підвищенняїхньоїпсихологічноїкомпетентності ;

- організаціявивченняякостізабезпеченнянавчально-виховногопроцесу кадрами з відповідноюпедагогічноюосвітою ;

- керівництвороботоюметодичнихоб'єднань та координаціяїхньоїдіяльності;

- проведенняметодичнихзаходів ,спрямованих на розвитоктворчихможливостейпедагогів , вивчення , узагальнення і поширенняпедагогічногодосвіду; апробація та впровадженняновихосвітніхтехнологій та систем;

- координаціязмістуметодичноїроботизізмістомдіяльностіметодичного кабінетуміськво.

У 2017/2018 н. р. продовжить роботу над реалізацією науково-методичної теми школи «Методичний супровід педагогічних працівників щодо використання інноваційних педагогічних технологій для формування творчої особистості та життєвих компетентностей учнів», так як ця тема є актуальною і на сьогодення.

Кiлькiсть переглядiв: 1179

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.